Datum Mottagare Rubrik
2023.11.28 Klimat- och näringslivsdepartementet Remissyttrande: Remittering av nytt statligt stöd vid köp av nya lätta ellastbilar och andra ändringar i förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon
2023.11.10 Integritetsskyddsmyndigheten Remissyttrande: Föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser
2023.10.31 Finansinspektionen Remissyttrande: Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
2023.10.31 Finansdepartementet Remissyttrande: Kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt
2023.10.10 Justitiedepartementet Remissyttrande: Nya regler om hållbarhetsredovisning (SOU 2023:35)
2023.10.06 Finansdepartementet Remissyttrande: Ett förbättrat resegarantisystem (SOU 2023:33)
2023.10.02 Bokföringsnämnden Remissyttrande: Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)
2023.07.20 Finansinspektionen Remissyttrande: Rapport om avgifter – för samråd
2023.07.10 Finansdepartementet Remissyttrande: Förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån inför budgetpropositionen 2024
2023.07.10 Finansdepartementet Remissyttrande: Finansdepartementets promemoria: Samverkan inför beslut om kontracykliska buffertvärden
2023.05.22 Bolagsverket Remissyttrande: Bolagsverkets nya föreskrifter om rapportering av betalningstider
2023.05.17 Finansdepartementet Remissyttrande: Vissa skattefrågor med anledning av nya aktiebolagsrättsliga regler om bolags rörlighet över gränserna inom EU
2023.05.15 Finansinspektionen Remissyttrande: En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) samt Kompletteringar till delbetänkandet En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6)
2023.05.02 Finansinspektionen Remissyttrande: Ny övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker
2023.04.26 Finansinspektionen Remissyttrande: Förslag till ändringar i föreskrifterna om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
2023.04.26 Finansinspektionen Remissyttrande: Förslag till nya riskviktsgolv för banklån med säkerhet i kommersiella fastigheter
2023.04.21 Finansinspektionen Remissyttrande: Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden
2023.04.21 Justitiedepartementet Remissyttrande: Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet (SOU 2023:3)
2023.04.18 Finansdepartementet Remissyttrande: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder
2023.03.21 Finansinspektionen Remissyttrande: Rapport om avgifter – för samråd
2023.03.07 Finansdepartementet Remissyttrande: Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut (utkast till lagrådsremiss)
2023.02.20 Finansdepartementet Remissyttrande: Kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8)
2023.02.10 Riksgälden Remissyttrande: Förslag till ändrade föreskrifter om resolution
2023..11.06 Justitiedepartementet Remissyttrande: Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (SOU 2023:38)
2022-12-29 Finansdepartementet Remissyttrande: Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22)
2022-12-21 Polismyndigheten Remissyttrande: Konsekvensutredning om förslag till Polismyndighetens föreskrifter om uppgiftslämnande av finansiell information
2022-12-19 Finansdepartementet Remissyttrande: EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk – några förtydliganden
2022-11-30 Polismyndigheten Remissyttrande: Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2022-11-28 Konsumentverket Remissyttrande: KOVFS 2018:3 Konsumentverkets allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp
2022-11-07 Riksgälden Remissyttrande: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution
2022-11-02 Finansdepartementet Remissyttrande: Ändrad beskattning av inlösenaktier i vissa fall
2022-10-25 Finansdepartementet Remissyttrande: Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut
2022-10-07 Finansdepartementet Remissyttrande: Ny lag om källskatt på utdelning (utkast till lagrådsremiss)
2022-10-03 Riksgälden Remissyttrande: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti
2022-09-26 Justitiedepartementet Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU med avseende på distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om upphävande av direktiv 2002/65/EG
2022-09-20 Justitiedepartementet Remissyttrande: Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor (SOU 2022:29)
2022-08-24 Finansinspektionen Remissyttrande: Avgifter hos Finansinspektionen
2022-08-22 Finansdepartementet Remissyttrande: Startlån till förstagångsköpare av bostad
2022-07-27 Finansdepartementet Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn
2022-07-15 Justitiedepartementet Remissyttrande: Straff för deltagande i en terroristorganisation
2022-06-01 Finansdepartementet Remissyttrande: Rätt till betalkonto i fler banker
2022-05-24 Justitiedepartementet Remissyttrande: En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning (SOU 2021:79)
2022-05-10 Finansdepartementet Remissyttrande: Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online
2022-05-09 Finansdepartementet Remissyttrande: Nya regler för viss gräsrotsfinansiering
2022-04-27 Justitiedepartementet Remissyttrande: Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)
2022-04-25 Näringsdepartementet Remissyttrande: Statligt stöd till banker i kris
2022-04-13 Miljödepartementet Remissyttrande: Remiss av ändringar i förordningen om klimatbonusbilar
2022-04-04 Finansdepartementet Remissyttrande: Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden
2022-03-25 Finansdepartementet Remissyttrande: Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism (utkast till lagrådsremiss)
2022-03-22 Finansinspektionen Remissyttrande: Rapport om avgifter - för samråd
2022-03-14 Justitiedepartementet Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet
2022-01-04 Finansinspektionen Remissyttrande: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning
2022-01-03 Finansdepartementet Remissyttrande: Promemorian - Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar
2021-11-15 Finansinspektionen Hemställan: Beslutsordning för det kontracykliska buffertvärdet
2021-09-27 Justisdepartementet Remissvar: EU-kommissionens förslag till nytt konsumentkreditdirektiv
2021-07-15 Finansdepartementet Remissvar: Ett moderniserat konsumentskydd
2021-07-15 Justitiedepartementet Remissvar: Bolags rörlighet över gränserna (SOU 2021:18)
2021-07-09 Finansinspektionen Remissvar: Upphävande av föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde
2021-06-18 Finansdepartementet Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut
2021-06-04 Justitiedepartementet Remissyttrande: Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12)
2021-05-24 Justitiedepartementet Remissyttrande: Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6)
2021-05-21 Finansdepartementet Remissvar - Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden
2021-05-11 Finansdepartementet Promemorian Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning
2021-05-10 Justitiedepartementet Remissvar: EU kommissionens förslag om nytt direktiv om hållbarhetsrapportering
2021-05-06 Riksgälden Remissyttrande: Ändrade föreskrifter om resolution
2021-05-05 Finansinspektionen (FI) Remissyttrande: Remiss av förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden
2021-04-30 Finansdepartementet Remissyttrande: Ds 2020:30 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter
2021-04-29 Finansdepartementet Remissyttrande: Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning
2021-04-26 Infrastrukturdepartementet Remissvar: Ds 2020:20, Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m.
2021-04-01 Finansdepartementet Remissyttrande: Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) - angående absolut preskription för konsumentfordringar
2021-04-01 Finansdepartementet och Justitiedepartementet Hemställan om undantag i skattesekretessen och offentlighets- och sekretesslagen för kreditgivningsändmål för att motverka överskuldsättning
2021-03-23 Finansinspektionen (FI) Remissvar: Avgifter hos Finansinspektionen
2021-03-19 Finansdepartementet Remissvar: Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler
2021-03-19 Finansdepartementet Remissvar: Kompletterande bestämmelse till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering
2021-03-12 Finansinspektionen (FI) Remissvar - övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker
2021-02-24 Finansinspektionen (FI) Remissvar - förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag
2021-02-23 Skatteverket Föreskrifter om konto- och värdefackssystem
2021-01-26 Finansdepartementet Remissvar: promemorian Justerad beräkning av bilförmån