Aktuellt

ÅRSBERÄTTELSE 2020

Nu har föreningens årsberättelse 2020 publicerats. 

I årsberättelsen finner ni bland annat information om de aktiviteter som har ägt rum i föreningen under det gångna året samt statistik.Nu har föreningens årsberättelse 2020 publicerats. 
År 2020 var ett mycket speciellt år. Finansbolagens Förening firade 60-årsjubileum samtidigt som mycket av verksamheten fick läggas om till att äga rum på nätet. Året präglades i mångt och mycket av pandemin som drabbade alla och som dessvärre alltjämt pågår, dock med hopp om en snabb återgång till mer normala förhållanden. År 2020 var också ett händelserikt år för branschen, som framgår av årsberättelsen.

 

COVID-19

Med anledning av Covid-19 sker möten i regi av FF f.n. primärt via videolänk och programmet Microsoft Teams. Frågor kopplade till effekter av Covid-19 som rör medlemsföretagen skickas ut löpande via meddelanden och cirkulär.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 

SIMPT:s  VÄGLEDNING

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn (däribland Finansbolagens förening). Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att etablera god sed på området och en vägledning som branschen beaktar och kan förlita sig på.

Inom Simpt har en vägledning tagits fram inom bland annat ämnet allmän riskbedömning och inom kundkännedom. Avsikten är att vägledningen ska vara bred och väl förankrad samt tillämpas av branschen. Öppna konsultationer har skett och omfattar dels utkast till grundläggande vägledning, dels utkast till verksamhetsspecifik vägledning. De verksamhetsspecifika texterna har tagits fram i expertgrupper som består av företrädare för banker, finansbolag, fondbolag och försäkringsföretag. Ytterligare information finns på Simpts webbsida.
 

Utgivare: Finansbolagens Service - FF AB (556153-7852)