Om Finansbolagen

Finansbolagens Förening (FF) bildades år 1960 och är en branschorganisation för finans­bolag. De företag som bedriver finansieringsrörelse som kreditmarknadsföretag eller bank, finansiellt institut, konsumentkreditinstitut eller företag med annan finansiell verksamhet benämns finansbolag. Dessa finansbolag erbjuder sina finanstjänster direkt eller indirekt, exempelvis genom leverantör, och kom­binerar ofta finansiering med rådgivning eller administrativ service.  De huvudsakliga finanstjänsterna är leasing, av­betalning och factoring (fakturabelåning eller fakturaköp)/betalningsförmedling, lån och kontokortskrediter.

Föreningens medlemmar är företag som bedriver finansierings­verksamhet, antingen med Finansinspek­tionens tillstånd eller med anmälningsskyldighet eller utan krav på tillstånd /anmälan. De finansbolag som har tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse har rätt att finansiera sin verksamhet med inlåning från allmänheten. Det råder skilda förhållanden mellan olika medlems­företag med avseende på ägarförhållande, storlek och inriktning. Det finns både välkända privatägda och industriägda företag. Bland de senare återfinns flera av fordonstillverkarnas finansbolag. Som associerad till föreningen kan även anslutas företag som, utan att bedriva finansieringsverksamhet, har intresse av att följa information och debatt på området. Även säljfinansavdelningar kan anslutas som associerad.

Föreningens arbete bedrivs genom två juridiska personer:  Finansbolagens Förening samlar branschen och verkar för en sund utveckling av etiska regler för medlemsföretagen. Föreningen är ideell och bedriver inte affärsverksamhet. Finansbolagens Service – FF AB, som bedrivs utan vinstsyfte, har till föremål för sin verk­samhet att tillhandahålla medlemmar och associerade olika tjänster genom att arbeta med utredningar samt bedriva informations­verksamhet i juridiska, ekonomiska och andra frågor av betydelse för medlemmar­na i deras yrkesutövning. FF/Finansbolagen används nedan som beteckning för de båda verksamheterna.

  Föreningen utarbetar vid behov regler om goda seder i finansbolag. Härigenom fungerar medlemsföretagen och föreningen för omvärlden som normgivare beträffande finansieringstjänster. Föreningen har kontakter med lagstiftare,och är en etablerad remissinstans i förekommande lagstiftningsfrågor och är även representerad i statliga utredningar på kreditmarknadsområdet. FF har fortlöpande möten och kontakter med departement, myndigheter, näringsliv och andra intressentgrupper. Föreningen har löpande kontakt med myndigheter såsom Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och Konsumentverket (KOV). Vidare sker medverkan bland annat med Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM), Näringslivets Nämnd för Regelgranskning (NNR) och Insolvensrättsligt Forum. Samarbete förekommer även med andra näringslivsorganisationer, exempelvis SIMPT (Svenska Insititutet mot penningtvätt). Internationell medverkan sker med ICC (Internationella Handelskammaren), Eurofinans och Leaseurope.

   

  FF sammanställer och sänder regelbundet ut information angående bland annat de viktigaste aspekterna på finansieringsverksamhet, regelverk och kommentarer, utvecklingstendenser, råd och anvisningar.  Föreningen informerar fortlöpande genom sin hemsida samt utger olika publikationer. FF anordnar även seminarier/utbildningar i aktuella ämnen. Genom möten samt på annat sätt beaktar FF medlemmarnas synpunkter gentemot FF:s intressentgrupper. Regelbundna möten som hålls i FF är: 

  ·       årsmöte/årsstämma

  ·       informationsmöten 

  ·       styrelsemöten 

  ·       arbetsgruppsmöten

   

  Vill du veta mer om medlemskap i finansbolagens Förening? Klicka då på nedanstående länk; 

  Om medlemskap